بابک زنجانی در قامت یک قوطی کنسرو

چند سال پیش دوستی‌ برایم خاطره‌ای تعریف کرد از دوران سربازی‌اش که در میانه جنگ ایران و عراق افتاده بود. امروز با خواندن خبر دستگیری آقای میلیاردر جوان آن‌ خاطره برایم تداعی شد: ” روزی فرمانده پادگان که در مقابل اصرار سربازان جوان احساساتی و پرشور برای اعزام به خطّ مقدّم جبهه به سطوح آماده بود، […]