معرفی وبلاگ

 

در وبلاگ اندیشه فکر کردن با صدای بلند، نوشتن، نقد کردن، تعریف کردن، سوال کردن، تحمل کردن و بالاخره خود سانسوری نکردن تمرین میشود.

 

مینویسم که افکارم را با شما در میان بگذارم. شما هم نظر بدهید تا با صدای بلند فکر کرده باشیم.

نقدم را عنوان می‌کنم تا با خود گفتگو و کشمکش درونی‌ نداشته باشم.

تعریف می‌کنم که زیاد نقد نکرده باشم!

نظرات مخالف را با کمال میل می‌‌پذیرم تا صبور بودن را بیشتر و بیشتر تمرین کنم.

سوال می‌کنم که روشن شوم. روشنم کنید!

همهٔ این کارها را می‌کنم که خود سانسوری نکرده باشم.