عزاداری

داشتم فکر می‌کردم که چرا دین ما که این همه در مورد بی‌ارزش بودن این دنیا صحبت و برعکس کلی‌ تبلیغات در مورد بهشت و دنیای بعد از مرگ می‌کنه این همه عزاداری مذهبی‌ تو فرهنگ خودش داره؟ تازه موضوع فقط خود عزاداری هم نیست، بلکه مساله این هست که در فرهنگ ما که تاثیر […]