عزاداری

توسط: پویا

داشتم فکر می‌کردم که چرا دین ما که این همه در مورد بی‌ارزش بودن این دنیا صحبت و برعکس کلی‌ تبلیغات در مورد بهشت و دنیای بعد از مرگ می‌کنه این همه عزاداری مذهبی‌ تو فرهنگ خودش داره؟

تازه موضوع فقط خود عزاداری هم نیست، بلکه مساله این هست که در فرهنگ ما که تاثیر بزرگی‌ هم از دین ما گرفته پدیده مرگ هم به شدت ترسناک هست هم بسیار زیاد غم انگیز.

والا اون طوری که در دین ما از مرگ و دنیای بعد از مرگ صحبت می‌شه قاعدتاً باید این آموزش و اطمینان قلبی رو هم به انسان‌ها بده که نه فقط از مرگ نترسند بلکه با مرگ کسی‌ هم این همه غم و اندوه به خود راه ندهند. ولی‌ شواهد و قرائن چیز دیگری را نشان میدهد!!

یا من به اندازهٔ کافی‌ در این مورد آگاه نیستم یا این که قطعا یه تناقضی وجود داره!