٣٠ سالگى من

امروز ٣٠ ساله شدم. یک دهه ى پُر هیاهو و پر از اتفاق گذشت. چند سال اول دهه بیست زندگیم آنقدر خوشایند نبود. شاید تنها دستاورد دو سه سال اول این دهه برگشتن به موسیقى و شروع دوباره نواختن و خصوصا خواندن بود. و البته آشنایى با مسعود عزیزم که به من نواختن گیتار را […]