بالاتر از ظلم

حتی یک لحظه نمیتوانم خودم  را جای این دختران ایران زمین بگذارم.  وای بر ما که زیر بار این ظلم رفته ایم.     هزینه‌ای بس گزاف بابت اشتباه یک نسل و یا بهتر بگویم فریب خوردن یک نسل داده ایم. ما با خودمان و با ایران چه کردیم! وای که چه کردیم! صدای پوزخند‌های تاریخ را می‌شنوم  که به ما […]