هر کسی کو دور ماند از اصل خویش …

  جناب رئیس جمهور، برای یاد آوری، تمام مراسم محرّم برای زنده نگاه داشتن اصل “آزاد‌گی و شجاعت” هست. یعنی‌ برای دفاع از حق در مقابل ظلم و ناحقی تسلیم نشوی حتی اگر کشته بشوی. این همان اصلی‌ هست که شما و صنف شما و حکومتی که شما در به وجود آوردنش نقش داشتید آن […]