هر کسی کو دور ماند از اصل خویش …

توسط: پویا

 

اشک تمساح

جناب رئیس جمهور،

برای یاد آوری، تمام مراسم محرّم برای زنده نگاه داشتن اصل “آزاد‌گی و شجاعت” هست. یعنی‌ برای دفاع از حق در مقابل ظلم و ناحقی تسلیم نشوی حتی اگر کشته بشوی. این همان اصلی‌ هست که شما و صنف شما و حکومتی که شما در به وجود آوردنش نقش داشتید آن را به تمام معنا به لجن کشیده اید و از آن‌ چیزی به جز ریا، دروغ و اشک تمساح باقی‌ نذاشته اید. و فقط و فقط آن را وسیله‌ای برای سوار شدن بر اعتقدات مردم قرار داده‌اید که تنها ۲ روز بیشتر حکومتتان باقی‌ بماند.

برای یاد آوری، محرّم امسال دومین سالگرد قتل ستار بهشتی‌ هم هست. خدارو شکر که هنوز هستند کسانی‌ که به معنی‌ واقعی‌ کلمه آزاده و شجاع هستند، مثل ستار. و هم مظلوم هستند مثل ستار و مادر ستار. 

ستار بهشتی‌
جناب رئیس جمهور،

با دیدن عکس‌های به غایت تأسّف آور شما و کابینه شما که هر روز به نمایندگی‌ از مردم ایران باید با سران و مقامات عالی‌ کشورها نشست و برخاست کنند تنها چیزی که به ذهنم رسید این بیت از مثنوی معنوی بود.

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش  باز جوید روزگار وصل خویش

امیدوارم که شما و صنف شما زودتر به اصل خویش که همان روضه خوانی هست بازگردید. هم حرمت آزاد‌گی و شجاعت حفظ میشود هم حرمت جایگاه نمایندگی‌ مردم ایران.

این هم شرح حال ستار و مادر ستار