ایران قهرمان فوتسال زنان آسیا

توسط: پویا

درود و سلام بر این قهرمانان ایران که با وجود این همه محدودیت خصوصا تحمیل این لباسهاى مسخره توانستند قدرت، لیاقت و بزرگیشان را ثابت کنند. این لباسها که قطعا نمایانگر منش و متانت و بزرگى زنان ایران نیست بلکه فقط و فقط نشانه و سمبل ذهن بیمار و روان پریشان و عقده هاى جنسى حکومت و خشکه مقدسان جامعه دارد که مبادا با دیدن تار موى و قسمتى از پاى این قهرمانان تهییج بشوند! این نیز بگذرد…

 

 Iran-female futsal