ایران قهرمان فوتسال زنان آسیا

درود و سلام بر این قهرمانان ایران که با وجود این همه محدودیت خصوصا تحمیل این لباسهاى مسخره توانستند قدرت، لیاقت و بزرگیشان را ثابت کنند. این لباسها که قطعا نمایانگر منش و متانت و بزرگى زنان ایران نیست بلکه فقط و فقط نشانه و سمبل ذهن بیمار و روان پریشان و عقده هاى جنسى […]