برجام

روز اول پَسا برجامتون بخیر…  خوشحالى یکى از خصوصیات ما ایرانیهاست و صد البته حق مسلم ما، حتى اگر بهانه خوشحالى  باخت از آرژانتین باشد. دست کسانیکه خرد پیشه کردند، زحمت زیاد کشیدند و باعث رفع تحریمها و احتمالا آینده بهترى براى ایران شدند هم درد نکند. این ادب و مرام ما ایرانیهاست که براى کار […]