این نیز بگذرد…

توسط: پویا

وصف زندگى امروز من…

از رنج کشیدن آدمى حر گردد
قطره چو کشد حبس صدف در گردد
گر مال نماند سر بماناد به جاى
پیمانه چو شد تهى دگر پر گردد
خیام

20130819-090946.jpg